Giám đốc ĐHQGHN là Ủy viên Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Tin tức 26/01/2024

Ngày 14/02/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 177/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Theo đó, Hội đồng bao gồm các thành viên sau:

(1) Chủ tịch Hội đồng: Thủ tướng Chính phủ;

(2) Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

(3) Các Ủy viên:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- 01 lãnh đạo Bộ Nội vụ;

- 01 lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- 01 lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông;

- 01 lãnh đạo Bộ Công Thương;

- 01 lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- 01 lãnh đạo Bộ Công an;

- 01 lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

- 01 lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;

- 01 lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
 

- 01 lãnh đạo cấp Vụ, Văn phòng Chính phủ, Tổng Thư ký;

- Một số chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng.

Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội đồng có nhiệm vụ:

(1) Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

(2) Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong quá trình thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế.

(3) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Chi tiết Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 14/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ tại đây.

(Trích từ VNU Media, Giám đốc ĐHQGHN là Ủy viên Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo)


Tin tức liên quan

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.