Triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên do ảnh hưởng dịch Covid-19

Các hoạt động khác 15/02/2023

Ngày 5/11/2021, ĐHQGHN ban hành văn bản số 3460/KH-ĐHQGHN về việc tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ HSSV gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

 

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

- Giảm tải gánh nặng chi phí, tiếp tục sẻ chia khó khăn cùng HSSV bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể theo sát tình hình, cân đối các nguồn lực, vận động, tìm kiếm tài trợ để tiếp tục hỗ trợ, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần một cách thiết thực cho HSSV với mục tiêu “không để học sinh, sinh viên nào vì thiếu các điều kiện thiết yếu mà phải ngừng học, thôi học”, đặc biệt trong điều kiện năm học mới 2021-2022 bắt đầu ở trạng thái bình thường mới giữa bối cảnh tình hình dịch bệnh dự báo còn phức tạp, kéo dài.

- Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực và các điều kiện cần thiết để hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV thực hiện bảo đảm chất lượng học tập trong năm học 2021-2022.

1.2. Yêu cầu

- Các hoạt động hỗ trợ HSSV cần được lãnh đạo các đơn vị tiếp tục ưu tiên chỉ đạo, tổ chức đồng bộ ở các cấp, có sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị của đơn vị, hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm và phải đảm bảo thiết thực, trực tiếp tới từng trường hợp HSSV khó khăn; các đơn vị đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phải lập được danh sách cụ thể, chi tiết từng trường hợp HSSV cần hỗ trợ, giúp đỡ.

- Chế độ thông tin, tổng hợp, chia sẻ thông tin về công tác hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên phải bảo đảm minh bạch, chính xác và kịp thời.

2. Nội dung

2.1. Miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên

- Thực hiện miễn giảm chung cho tất cả HSSV, tất cả các chương trình đào tạo tối thiểu 5% học phí cho năm học 2021-2022 theo công văn số 2964/ĐHQGHN-KHTC ngày 05/10/2021 của ĐHQGHN.

- Các đơn vị đào tạo chủ động lập danh sách HSSV có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, gặp khó khăn do dịch Covid-19, căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị tiếp tục hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị học tập... cho HSSV.

2.2. Hỗ trợ thủ tục cho sinh viên khó khăn vay vốn mua máy tính, thiết bị học trực tuyến

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4690/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/10/2021 và công văn số 3180/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 19/10/2021, các đơn vị đào tạo triển khai thống kê số lượng sinh viên thuộc diện khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phối hợp để hỗ trợ thủ tục cho sinh viên đăng ký vay vốn tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội mua máy tính và thiết bị học trực tuyến.

- Với các trường hợp sinh viên khó khăn, chưa có máy tính và thiết bị học trực tuyến nhưng không có nhu cầu vay tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các đơn vị đào tạo tiếp tục triển khai chương trình quyên tặng máy tính, thiết bị học trực tuyến để hỗ trợ sinh viên.

2.3. Thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 của ĐHQGHN và các đơn vị

- Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 được ĐHQGHN xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa thông qua Quỹ Phát triển ĐHQGHN để cấp học bổng hỗ trợ cho các trường hợp HSSV có hoàn cảnh khó khăn (thuộc một trong các trường hợp như mồ côi, khuyết tật, gia đình không có nguồn thu nhập, bị tai nạn, dịch bệnh... có nguy cơ không thể tiếp tục theo học) với định mức từ 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/học sinh, sinh viên/năm học.

- Các đơn vị đào tạo căn cứ thực tiễn, chủ động xây dựng Quỹ hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị, triển khai huy động kinh phí từ các nguồn xã hội hóa, thống nhất tiêu chí và kịp thời trao hỗ trợ cho HSSV; báo cáo kết quả thực hiện và danh sách sinh viên được nhận hỗ trợ theo năm học về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) trước ngày 30/5 hàng năm.

2.4. Giảm phí nội trú tại các Ký túc xá và tiếp tục hỗ trợ nhu yếu phẩm cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

- Các trường hợp HSSV nội trú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các Ký túc xá thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên được xem xét để giảm phí phòng ở từ 25% - 50% trong năm học 2021-2022.

- Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên ĐHQGHN và Ban Quản lý các Ký túc xá tiếp tục kêu gọi tài trợ và huy động các nguồn lực hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho HSSV nội trú, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2.5. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh, sinh viên

- Đẩy mạnh công tác kêu gọi tài trợ, giúp đỡ các trang thiết bị phục vụ học tập trực tuyến như cục phát wifi, cước internet, giới thiệu tới HSSV có nhu cầu về phòng trọ giá rẻ, việc làm thêm ngoài giờ... đặc biệt trong giai đoạn sinh viên trở lại trường học tập tập trung theo kế hoạch của ĐHQGHN.

- Các đơn vị chỉ đạo thành lập bộ phận phụ trách và đường dây nóng hỗ trợ tư vấn tâm lý học đường, tư vấn phòng, chống dịch bệnh cho HSSV do Phòng Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên hoặc Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên chịu trách nhiệm.

- Công đoàn ĐHQGHN và các công đoàn cơ sở tiếp tục triển khai hoạt động quyên góp tài chính, vật chất, nhu yếu phẩm để hỗ trợ trực tiếp cho HSSV.

2.6. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hoạt động dạy, học trực tiếp tại các đơn vị đào tạo

- Các đơn vị thành viên, trực thuộc bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ theo văn bản số 3115/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 14/10/2021 của ĐHQGHN về Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong năm học 2021-2022.

- Thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và khu ký túc xá kèm theo công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7. Đánh giá hiệu quả của việc dạy, học trực tuyến và đề xuất chính sách liên quan đến công tác dạy, học trực tuyến

- Triển khai công tác khảo sát để đánh giá hiệu quả của việc dạy học trực tuyến thông qua nắm bắt các nội dung liên quan đến tác động của việc dạy, học trực tuyến đối với người dạy, người học, kết quả học tập HSSV.

- Thông qua kết quả khảo sát đánh giá, sẽ đề xuất chính sách phù hợp đối với việc dạy học trực tuyến.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ HSSV gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trình Ban Giám đốc phê duyệt;

- Xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ HSSV, học viên gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị trong ĐHQGHN định kỳ hoặc theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đào tạo hỗ trợ thủ tục cho sinh viên khó khăn vay vốn mua máy tính, thiết bị học trực tuyến;

- Chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác rà soát, lập danh sách HSSV có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gửi về ĐHQGHN để tổng hợp và triển khai công tác hỗ trợ sau khi Quỹ hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 của ĐHQGHN đi vào hoạt động.

- Soạn thảo, trình ký và ban hành các nội dung chỉ đạo về công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hoạt động dạy, học trực tiếp tại các đơn vị đào tạo;

- Chủ trì, phối hợp với các tập thể, cá nhân chuyên gia triển khai đánh giá hiệu quả của việc dạy, học trực tuyến và đề xuất chính sách liên quan đến công tác dạy, học trực tuyến.

3.2. Ban Kế hoạch - Tài chính

- Căn cứ thực tiễn tại ĐHQGHN, nghiên cứu và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn miễn, giảm học phí và hỗ trợ cho HSSV năm học 2021-2022;

- Đầu mối tham mưu về chính sách, phối hợp với Câu lạc bộ Cựu sinh viên, Quỹ Phát triển ĐHQGHN cân đối kinh phí thành lập Quỹ Hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 của ĐHQGHN; phối hợp xây dựng Quy chế hoạt động của Quỹ.

3.3. Câu lạc bộ Cựu sinh viên và Quỹ Phát triển ĐHQGHN

- Phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên đề xuất nguồn kinh phí thành lập Quỹ Hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 của ĐHQGHN;

- Hỗ trợ triển khai xét chọn và cấp kinh phí hỗ trợ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

3.4. Công đoàn ĐHQGHN

Tiếp tục triển khai hoạt động quyên góp tài chính, vật chất, nhu yếu phẩm để hỗ trợ trực tiếp cho HSSV và các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

3.5. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQGHN

- Đầu mối triển khai công tác vận động các nguồn tài trợ về kinh phí, trang thiết bị phục vụ học tập trực tuyến như cục phát wifi, cước internet... và triển khai công tác giới thiệu phòng trọ giá rẻ, việc làm thêm ngoài giờ... cho sinh viên đặc biệt trong giai đoạn sinh viên trở lại trường học tập trung.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm lý của HSSV; phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý học đường, tư vấn phòng, chống dịch bệnh cho HSSV.

3.6. Các đơn vị đào tạo

- Xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo ĐHQGHN (qua Ban Kế hoạch - Tài chính) về việc miễn giảm chung cho tất cả HSSV, tất cả các chương trình đào tạo tối thiểu 5% học phí cho năm học 2021-2022 theo công văn số 2964/ĐHQGHN-KHTC ngày 05/10/2021;

- Căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQGHN triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ sinh viên khó khăn vay vốn mua máy tính, thiết bị học trực tuyến và các nội dung liên quan;

- Căn cứ điều kiện thực tiễn, chủ động xây dựng Quỹ hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị, triển khai các nội dung chăm sóc, hỗ trợ sinh viên và gửi báo cáo về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) theo định kỳ.

- Tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động dạy, học trực tiếp trong điều kiện bình thường mới theo kế hoạch chung của ĐHQGHN.

3.7. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

- Chủ động căn cứ vào tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch chi tiết và báo cáo ĐHQGHN (qua Ban Kế hoạch - Tài chính) về triển khai giảm phí nội trú tại các Ký túc xá cho HSSV nội trú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học 2021-2022.

- Tiếp tục phát huy các nguồn lực triển khai công tác hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên nội trú tại các Ký túc xá.

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn của ĐHQGHN triển khai đúng, đủ và chất lượng công tác học sinh, sinh viên nội trú năm học 2021-2022 đặc biệt là nhiệm vụ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong năm học 2021-2022 tại các Ký túc xá thuộc Trung tâm.

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ HSSV gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm học 2021-2022 của ĐHQGHN.

>>> Công văn số 3460/KH-ĐHQGHN

Ban Công tác và CTHSSV - VNU Media
 
 
 
 

Các hoạt động khác liên quan

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.