Thông tin LATS của NCS Phan Thị Yến

Thứ Năm, 24/03/2022 15:31

Tên đề tài: Đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học ở các trường đại học Việt Nam

1. Họ và tên: Phan Thị Yến 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/07/1976 4. Nơi sinh: Quảng Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1040/QĐ-ĐT ngày 05/11/2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Chỉnh sửa tên đề tài thành: "Đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học ở các trường đại học Việt Nam", tại Quyết định số 218/QĐ-ĐT ngày 21/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN; kéo dài thời gian học tập theo Quyết định số 1999/QĐ-ĐHGD ngày 06/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN; kéo dài thời gian học tập lần 2 theo Quyết định số 2131/QĐ-ĐHGD ngày 02/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học ở các trường đại học Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

9. Mã số: 9.14.01.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa, PGS.TS. Phan Minh Tiến

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng được mô hình đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học tại Việt Nam.

- Xây dựng được khung năng lực đầu ra và chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học trong sự kết hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Xây dựng công cụ đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học cho các đối tượng: Sinh viên, người sử dụng lao động.

- Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá năng lực đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học.

- Đưa ra bức tranh chung về năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học tại 04 trường đại học lớn ở Việt Nam từ năm 2017 đến 2019.

- Đưa ra định hướng điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Quốc tế học tại Việt Nam theo chuẩn đầu ra.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Ứng dụng khung năng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học;

Ứng dụng công cụ đánh giá năng lực đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học;

Ứng dụng kết quả điều chỉnh chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ngành Quốc tế học ở các trường đại học tại Việt Nam.

Ứng dụng tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá năng lực đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo: Tổ chức hội thảo chuyên đề và triển khai thực hiện các đề xuất và xác nhận sử dụng các đề xuất trong thực tiễn nâng cao năng lực đầu ra của sinh viên ngành Quốc tế học tại Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Phan Thị Yến, Đinh Thị Kim Thoa, Phan Minh Tiến (2020), Đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học, Hội thảo Quốc tế New Trends in Educational Assessment and Quality Assurance (VietAME 2020), No: ISBN 978-604-315-125-1, pp. 418-437.

Phan Thi Yen, Dang Vinh (2020), Output competency assessment of International Studies graduates in Viet Nam, 3rd International Research Conference on Humanities, Social Sciences and Technology 2020 (3rd IRCHST 2020), No: eISBN 978-967-2426-18-9, pp. 25-39.

Phan Thi Yen, Dang Vinh (2020), Professional competency assessment of International Studies graduates in Vietnam, Langkawi International Conference on Multi-Disciplinary Research (LICM2020) Malaysia, No: ISBN: 978-967-17937-3-2, pp. 78-93.

Phan Thị Yến (2020), Mức độ đáp ứng năng lực nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học, Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, Số: ISSN 1859-3437 Số 123 (3.2020), Trang: 31-38.

Phan Thị Yến, Phạm Thị Tố Như (2018), “Competency of students graduating from Department of English and Departrment of International Studies, University of Foreign Languages Studies, the University of Danang, Vietnam”,Volume: 1 Issues: 3 [September, 2018] pp.48-59] International Journal of Humanities, Philosophy and Language eISSN: 2600-8270 Journal website: www.ijhpl.com

Phan Thị Yến, Phạm Thị Tố Như (2018), “Competency of students graduating from Department of English and Departrment of International Studies, University of Foreign Languages Studies, the University of Danang, Vietnam”, 2nd International Conference on Social Sciences, Humanities and Technology, Malaysia, ISBN 978-967-15744-0-9.

Phan Thị Yến, Đinh Thị Kim Thoa (2018), “Mô hình đánh giá năng lực đầu ra của Sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học tại Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục, Số 436 (Kì 2-8/2018), Trang 21-28

VNU Media - VNU-UEd
Thống kê
Lên đầu trang