Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thu Thủy

Thứ Hai, 28/03/2022 17:14

Tên đề tài: Xây dựng chương trình tiếng Pháp theo đường hướng hành động dành cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

1. Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/05/1979 4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2331/QĐ-ĐHNN của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội ngày 23 tháng 12 năm 2016.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập

7. Tên đề tài luận án: Xây dựng chương trình tiếng Pháp theo đường hướng hành động dành cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

8. Chuyên ngành: LL&PPDHBM Tiếng Pháp 9. Mã số: 9140233.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Bình

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Về lý thuyết, luận án đã tổng quan được đầy đủ các mô hình lý thuyết cũng như các nghiên cứu nổi bật và cập nhật nhất thuộc về đường hướng hành động, thiết kế chương trình giảng dạy. Nghiên cứu đồng thời cũng đóng góp cung cấp những thông tin về mối tương quan giữa tiếng Pháp cơ bản và tiếng Pháp chuyên ngành, những đặc điểm, thuộc tính của tiếng Pháp chuyên ngành cảnh sát. Từ đó, đúc kết những kinh nghiệm cho việc nghiên cứu thực tiễn và đề xuất một chương trình tích hợp tiếng Pháp cơ bản với tiếng Pháp chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Pháp trong môi trường đại học.

- Về phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu hành động với các bước cụ thể được sử dụng trong luận án thiết kế chương trình tích hợp tiếng Pháp cơ bản với tiếng Pháp chuyên ngành cảnh sát trong các trường đại học thuộc lực lượng Cảnh sát ở Việt Nam.

- Về thực tiễn, nghiên cứu này đã phân tích và đánh giá được thực trạng giảng dạy tiếng Pháp tại Học viện Cảnh sát nhân dân theo chương trình hiện hành, làm rõ nguyên nhân của các ưu điểm và hạn chế; xác lập cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất chương trình tiếng Pháp tích hợp phù hợp với yêu cầu đào tạo và thực tiễn chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Chương trình được đề xuất dựa trên cơ sở lý luận, thực tiễn và có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu dạy-học ngoại ngữ cho sinh viên cảnh sát trong tình hình mới. Nội dung chương trình được xây dựng theo hướng hiện đại, đảm bảo tính tiếp nối chặt chẽ giữa các cấp độ ngôn ngữ, lượng kiến thức có độ khó tăng dần, các chủ đề mở rộng dần, chủ điểm giao tiếp với yêu cầu cao dần, đòi hỏi vận dụng các kỹ năng giao tiếp tự tin, phản ứng và xử lý nhanh các tình huống giao tiếp.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn thông tin có giá trị cho các cơ sở đào tạo đại học có đào tạo tiếng Pháp nói riêng và ngoại ngữ nói chung, sử dụng để phát triển chương trình phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng theo định hướng đổi mới giáo dục đại học hiện nay.

Là tài liệu tham khảo cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Pháp.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đề tài này không chỉ ứng dụng trong dạy học tiếng Pháp mà còn tiếp tục nghiên cứu để phát triển sang dạy học các môn học Ngoại ngữ khác tại Học viện Cảnh sát nhân dân và tại các cơ sở đào tạo đại học khác.

Tiếp tục thực nghiệm trên diện rộng hơn để kiểm chứng thêm tính phù hợp của chương trình tích hợp và phương pháp dạy học theo đường hướng hành động như đề xuất trong luận án.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Nguyễn Thu Thủy. (2018). Thiết kế chương trình tiếng Pháp theo đường hướng hành động dùng cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân, Hội thảo quốc tế IGRS, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, 668-679 .

Nguyễn Thu Thủy. (2020). Sự thay đổi vai trò của giảng viên và sinh viên trong dạy học tiếng Pháp theo đường hướng hành động tại Học viện Cảnh sát nhân dân” (Approche actionnelle et changements du rôle de l’enseignant et de l’étudiant dans l’enseignement-apprentissage du français à l’Académie de la Police populaire, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ quân sự, số 25, tháng 5/2020, 50-57.

Nguyễn Thu Thủy. (2021). Mối tương quan giữa tiếng Pháp cơ bản và tiếng Pháp chuyên ngành - Cơ sở lý thuyết cho việc thiết kế chương trình tiếng Pháp tích hợp dùng cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân” (Rapports entre le français général et le français de spécialité - bases théoriques pour le programme de français intégré destiné aux étudiants de l’Académie de la Police populaire), Hội thảo quốc tế IGRS, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, 1121-1127.

Thống kê
Lên đầu trang