Thông tin LATS của NCS Lê Phương Chung

Thứ Năm, 24/03/2022 15:32

Tên đề tài: Nghiên cứu vi sinh vật học của quá trình feammox và bước đầu ứng dụng để xử lý nước thải nhiễm amoni

1. Họ và tên: Lê Phương Chung 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/02/1984 4. Nơi sinh: Quảng Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN, ngày 24/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn văn bản gia hạn số 596/QĐ-ĐHKHTN ngày 06/3/2018 và 4728/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu vi sinh vật học của quá trình feammox và bước đầu ứng dụng để xử lý nước thải nhiễm amoni

8. Chuyên ngành: Vi sinh vật học 9. Mã số: 9420101.07

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Thúy Hằng; PGS.TS. Phạm Thế Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Quá trình feammox đã được thiết lập trong mô hình phòng thí nghiệm ở điều kiện dị dưỡng và pH trung tính, chuyển hóa hoàn toàn NH4+ thành N2; hệ vi sinh vật được hình thành ở điều kiện này do vi khuẩn thuộc lớp g-Proteobacteria (gồm nhiều loài vi khuẩn kỵ khí tùy tiện khử Fe3+) chiếm ưu thế.

Carbon hữu cơ được xác định đóng vai trò quan trọng trong quá trình feammox; tỷ lệ [COD]/[NH4+] = 1,4 là thích hợp nhất để quá trình chuyển hóa NH4+ thành N2 ở điều kiện feammox diễn ra ổn định và hiệu quả. Xử lý đồng thời NH4+ và COD trong mô hình theo tỷ lệ trên ở chế độ vận hành liên tục với lưu lượng thải là 3 L/ngày, thời gian lưu 6 ngày đạt hiệu quả loại bỏ NH4+ và COD tương ứng là ~ 91% và 60%.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Nghiên cứu mở ra khả năng áp dụng nguyên lý feammox để xử lý nước thải nhiễm NH4+ và COD ở pH trung tính, phù hợp với nhiều loại nước thải trong thực tế. NH4+ được oxy hóa hoàn toàn thành N2 trong một bước phản ứng, giúp đơn giản về quy trình công nghệ và giảm tiêu tốn năng lượng, khắc phục những hạn chế của công nghệ nitrate hóa - khử nitrate và nitrite hóa bán phần - anammox hiện hành.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu áp dụng nguyên lý feammox với một số loại nước thải có hàm lượng NH4+ cao như nước rỉ rác, nước thải sau biogas, nước thải chế biến hải sản…

- Nghiên cứu các chủng Alicycliphilus sp. FN7 và Pseudomonas sp. FN9 để phát triển chế phẩm vi sinh hỗ trợ công nghệ xử lý theo feammox.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Chung Phuong Le, Hai Thi Nguyen, Toi Nguyen Duy, Quyen Huynh Minh Nguyen, Hai The Pham, Hang Thuy Dinh (2021), “Ammonium and organic carbon co-removal under feammox-coupled-with-heterotrophy condition as an efficient approach for nitrogen treatment”, Scientific Reports 11, 784 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-020-80057-y

[2] Le Phuong Chung, Nguyen Thi Hai, Nguyen Huynh Minh Quyen, Pham The Hai, Dinh Thuy Hang (2021), “Iron-reducing b- and g-proteobacteria isolated from laboratory-scaled heterotrophic feammox bioreactor”, Vietnam Journal of Biotechnology 19(2): 359-369. https://doi.org/10.15625/1811-4989/16333

[3] Đinh Thúy Hằng, Lê Phương Chung, Đăng ký sáng chế “Quy trình xử lý đồng thời NH4+ và COD ở điều kiện khử Fe3+ trên hệ thống bể kỵ khí”, Cục SHTT, đơn chấp thuận hợp lệ.

VNU Media - VNU - HUS
Thống kê
Lên đầu trang