Thông tin LATS của NCS Đỗ Tuấn Long

Thứ Hai, 28/03/2022 17:14

Tên đề tài: Chuyển di từ nghĩa không gian sang nghĩa phi không gian của “Over, Above, Under, Below”

Tên đề tài: Chuyển di từ nghĩa không gian sang nghĩa phi không gian của “Over, Above, Under, Below”

1. Họ và tên: Đỗ Tuấn Long 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 13/5/1990 4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1456/QĐ-ĐHNN, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 471/ QĐ-ĐHNN ngày 27 tháng 2 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ cho phép NCS chỉnh sửa tên luận án tiến sĩ.

Quyết định số 993/ QĐ-ĐHNN ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ cho phép NCS kéo dài thời gian học tập.

7. Tên đề tài luận án: Chuyển di từ nghĩa không gian sang nghĩa phi không gian của “Over, Above, Under, Below”

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh 9. Mã số: 9220201.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Quang Đông

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Nghiên cứu kết hợp giữa Thuyết hình ảnh đa phương thức (Multimodal Image Theory) và Ẩn dụ tri nhận mở rộng (Extended Conceptual Metaphor Theory) nhằm giải thích hiện tượng chuyển nghĩa của “over, above, under, below” từ nghĩa không gian sang nghĩa phi không gian. Các kết quả mới của luận án là:

(i). Điển cảnh của bốn từ “over, above, under, below” cấu thành trục dọc phân bổ vị trí tương đối giữa vật mốc (Landmark – LM) và đạo tử (Trajector -TR). Với above và below, đạo tử không nhất thiết phải nằm trong phạm vi của vật mốc. Điều quan trọng là sự khu biệt và khoảng cách giữa hai vật thể. Đối với under và over, đạo tử cần nằm trong phạm vi của vật mốc, và hai vật thể có thể tiếp xúc.

(ii) Ba thức không gian của bốn từ là không gian Hình ảnh (Visual space), không gian Chuyển động (Kinetic), và không gian Đảo (Maneuver space). Nghĩa không gian của bốn từ được sắp xếp trong ba thức và chúng tôi đã chứng minh được là nghĩa của bốn từ có mối quan hệ mật thiết và việc chuyển di nghĩa có thể được truy vết bằng khung dựa vào hình ảnh. Điều này có nghĩa là mỗi trường hợp sử dụng của bốn từ có thể được giải thích nếu ta dựa vào cách tiếp cận hình ảnh-lược đồ.

(iii) Nghĩa phi không gian của bốn từ liên quan mật thiết đến ẩn dụ tri nhận. Chúng tôi đã tìm ra sự chuyển di nghĩa từ nghĩa không gian & phi ẩn dụ đến nghĩa không gian & ẩn dụ, nghĩa phi không gian & ẩn dụ.

(iv) Việc phân tích nghĩa phi không gian của bốn từ, theo bốn lớp: không gian tinh thần – miền/ khung – hình ảnh lược đồ - ẩn dụ, chỉ ra rằng ẩn dụ tri nhận coi khái niệm trừu tượng như những thực tể sống, và ánh xạ cấu trúc của kinh nghiệm thực lên trải nghiệm trừu tượng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng để thiết kế một khóa học trong đó trọng tâm giúp người học tiếng Anh hiểu cách sử dụng nghĩa không gian và phi không gian của bốn từ và phân biệt hai cặp từ đồng nghĩa “over-above”, “under-below”.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trước hết, chúng tôi có thể áp dụng khung lý thuyết để giải nghĩa và việc chuyển nghĩa của giới từ trong tiếng Anh nhằm giúp người học thụ đắc ngữ nghĩa của giới từ tiếng Anh tốt hơn;

Hướng nghiên cứu tiếp theo là đối chiếu bốn từ với các từ/ biểu thức biểu đạt tương đương khả dĩ trong tiếng Việt. Điều này có thể khám phá sự khác biệt về mặt văn hóa, đặc biệt là khi phân tích nghĩa không gian của bốn từ.

Cuối cùng, sự chuyển nghĩa của bốn từ trong thành ngữ sẽ được khảo sát. Chúng tôi cho rằng nghiên cứu này là nền tảng do nghĩa không gian của giới từ vẫn được lưu giữ trong ngữ cảnh trừu tượng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Long, D. (2018). Over Again: Potential Novel Perspectives from Lexical Concepts & Cognitive Models Theory. VNU Journal of Foreign Studies, 34(4). doi:10.25073/2525-2445/vnufs.4283

Long, D. (2018). Over Again: Novel Perspectives from Lexical Concepts & Cognitive Models Theory. Proceedings of 2018 International Graduate Research Symposium on Linguistics, Foreign Language Education Interdisciplinary Fields, 407. Hanoi, 2018. Hanoi: Vietnam.

Long, D. (2019). The Semantics of English Preposition Above: From Spatial to Non-Spatial Meanings. Proceedings of 2019 International Graduate Research Symposium on Linguistics, Foreign Language Education Interdisciplinary Fields, 477. Hanoi, 2019. Hanoi: Vietnam.

Long, D., & Huyen Trang, V. (2020). The Meaning Extension of Over: A Critique of Key Theories. VNU Journal of Foreign Studies, 36(1). doi:10.25073/2525-2445/vnufs.4497

Long, D. (2021). The meanings of under: from spatial to non-spatial meanings. Proceedings of 2021 ULIS National Conference on Linguistics, Foreign Language Education Interdisciplinary Fields, 258. Hanoi, 2021. Hanoi: Vietnam.

Thống kê
Lên đầu trang