Trưởng Khoa Điện tử Viễn thông, ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

PGS.TS. Trương Vũ Bằng Giang
Điện tử Viễn thông