Phòng thí nghiệm micro và nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị Minh Hồng
Vật lý