Phòng NCKH&HTPT, Khoa Quản trị kinh doanh/Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

TS. Nhâm Phong Tuân
Quản trị chiến lược