Môi trường

PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải
Khoa Môi trường

PGS.TSKH. Nguyễn Xuân HảiChủ nhiệm khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHNEmail: hainx@vnu.edu.vn