Khoa Vật lý – Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Phạm Văn Thành
Vật lý

Lĩnh vực chuyên môn: Linh kiện điện tử