Khoa Khoa học Quản lí, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

TS. Đào Thanh Trường
Nghiên cứu và phân tích chính sách