Khoa Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, ĐH QGHN

ThS. Trần Thị Hoa
Xã hội học về Ẩm thực và Du lịch