Khoa ĐTVT, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

PGS.TS. Trần Đức Tân
Điện tử Viễn thông

Hướng nghiên cứu: Các hệ thống vi cơ điện tử và vi hệ thống, xử lý tín hiệu số cho Y – Sinh, MEMS.

Một số giải thưởng:

- Giải 3 cuộc thi Nhân tài Đất việt 2008;

- Nhà Khoa học trẻ ĐHQGHN 2008;

- Giải Nhất Giải thưởng Khoa học Công nghệ (Trường ĐHCN) năm 2010 cho các thành tích nổi bật trong hoạtđộng khoa học công nghệ trong 5 năm 2005 – 2010.