Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ

TS. Nguyễn Trí Thành
Hệ thống thông tin

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ