Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ

TS. Nguyễn Văn Vinh
Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ