Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Nguyễn Việt Khôi
Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế