Ban điều hành

Ban điều hành

PGS.TS. Lê Quân - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ 

TS. Trịnh Thị Thúy Giang - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ

Tiểu ban chuyên môn

Trưởng Tiểu ban Khoa học liên ngành

Trưởng Tiểu ban Khoa học Tự nhiên và Sự sống

Trưởng Tiểu ban Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Trưởng Tiểu ban Khoa học Xã hội và Nhân văn